เว็บไซต์ www.finfinchannel.com ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี ขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด

บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท") ได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

1. ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.finfinchannel.com/shop/auction โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด เงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้ จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงและการใช้บริการแพลตฟอร์มข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวม ในกรณีที่ท่านยังไม่เคยสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.finfinchannel.com (“เว็บไซต์”) ท่านสามารถสมัครสมาชิกในแอปพลิเคชัน Bugaboo.tv ของบริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด (“แอปพลิเคชั่น”) ในระหว่างที่ใช้แอปพลิเคชั่น ท่านสามารถลงทะเบียนอีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งท่านสามารถแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆ ได้ในภายหลังเมื่อท่านต้องการ

นอกจากนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านติดต่อบริษัท เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทอยู่ ที่อยู่ IP จะบันทึกการใช้งานบริการ ข้อมูลการใช้งานที่ไม่เหมาะสม จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและอาจจะถูกเก็บรวบรวม

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

3.ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์ www.finfinchannel.com และ แอปพลิเคชั่น FINFIN Channel (“เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน”) ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) รวมถึงบริษัทสาขา บริษัทในเครือ กิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน บริษัทย่อย ตัวแทน พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ” “บีวี มีเดีย แอดส์” หรือ “เรา” หมายถึง ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย (“เงื่อนไข”) และท่านยังยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น และยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติและขั้นตอน หรือเงื่อนไขสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้บริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น

โดยที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการเป็นสื่อกลางระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ในการพบปะกับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club โดยการให้บริการแพลตฟอร์มยังเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการสื่อสาร หรือร่วมกิจกรรมระหว่างศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง กับผู้ที่รัก และชื่นชอบในตัวศิลปิน หรือ fan club อีกด้วย

คำนิยาม เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

"Digital Content" หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมไปถึง digital content อื่น ๆ ที่ให้บริการ

"FINFIN Channel" หมายถึง แอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และ/หรือ ระบบซอฟท์แวร์ (รวมถึงการอัพเดตหรืออัพเกรดต่าง ๆ ในซอฟท์แวร์นั้น ๆ) ที่เป็นของบริษัทฯ รวมกันทั้งหมด ซึ่งท่านสามารถ เข้าใช้ค้นหา ทำการซื้อ ดาวน์โหลด และ/หรือ สตรีม (ส่งผ่านข้อมูล) อ่าน และ/หรือ ใช้ Digital Content หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทางเราเสนอสำหรับการใช้ในอุปกรณ์ที่เลือก (หนึ่งรูปแบบหรือมากกว่านั้น เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต พีซี/แมค เป็นต้น) และจัดการ Digital Content และการตั้งค่าบัญชีของท่าน"User Comments" หมายถึง ท่านหรือผู้ใช้งานคนอื่น ๆ สามารถแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา

เงื่อนไขโดยทั่วไป เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น หมายถึง ท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในการใช้บริการ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด การสร้างบัญชีหรือใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ ยินยอมและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง” หรือ “เงื่อนไข”) นอกจากนี้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมถึงช่องทางอื่นใดที่มีหรือจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้การควบคุมหรือดูแลโดยบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “ช่องทางของ FINFIN Channel” “บริการ” หรือ “เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น”) หมายถึง ท่านยอมรับเงื่อนไขที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นว่ามีผลผูกพันตามกฎหมาย และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น เช่น วิธีการใช้ วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนของการใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกข้อตกลงหรือเงื่อนไข กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • 4.1 ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ E-Mail
 • 4.2 ข้อมูลการเข้าดู Content ส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น, การเติม GEM ใน My Wallet

5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • 5.1 เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
  • 5.1.1 ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่าง ๆ กับเรา
  • 5.1.2 จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทาง E-Mail หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
  • 5.1.3 เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
 • 5.2 เราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  • 5.2.1 บริษัท บีบีทีวี นิวมีเดีย จำกัด
  • 5.2.2 โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ การสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นผ่าน Bugaboo.tv จะได้ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ และE-Mail

6.วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • 6.1 บริษัทจะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
 • 6.2 ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้โดยตรง ในขณะที่ลงทะเบียนหรือใช้บริการในแอปพลิเคชั่น
 • 6.3 ข้อมูลที่แจ้งกับบริษัทไว้โดยบริษัทในเครือ
 • 6.4 ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและถูกรวบรวมไว้ในขอบข่ายของการใช้บริการ

7.วัตถุประสงค์ของการประมวลข้อมูล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • 7.1 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
 • 7.2 เพื่อจำแนกผู้ใช้และป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในแอปพลิเคชั่น
 • 7.3 เพื่อใช้ในการสร้างข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการ
 • 7.4 เพื่อดำเนินการสำรวจและการวิเคราะห์สำหรับการปรับปรุงการให้บริการ
 • 7.5 เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ เมื่อบริษัทได้รับการสอบถามและเพื่อให้บริษัทสามารถตอบกลับได้
 • 7.6 เพื่อใช้ในการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญเมื่อจำเป็น
 • 7.7 เพื่อเผยแพร่โฆษณาสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จะเกิดขึ้น

8. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • - เก็บรวบรวม
 • - ใช้
 • - เปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดออนไลน์กับพันธมิตรทางการค้า (ระบุรายชื่อ บุคคลหรือหน่วยงานที่เราอาจเปิดเผยข้อมูล)

9. การแบ่งปันและการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ตามกฎของบริษัทจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้ให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ ดังต่อไปนี้

 • 9.1 เมื่อผู้ใช้ได้ตกลงและยินยอมที่จะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลของตนเอง
 • 9.2 เมื่อมีคำสั่งทางกฎหมาย
 • 9.3 สิทธิของผู้ใช้ ที่มอบอำนาจให้ผู้แทนทางกฎหมายดำเนินการแทนผู้ใช้
 • 9.4 ผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนไว้
 • 9.5 ผู้ใช้บริการและผู้แทนทางกฎหมายของผู้ใช้บริการที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี อาจขอให้ลบบัญชีได้
 • 9.6 เมื่อผู้ใช้บริการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามจนกว่าจะได้รับการแก้ไข นอกจากนี้หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้ถูกให้แก่บุคคลที่สามไปแล้ว บริษัทจะแจ้งให้บุคคลที่สามทราบถึงการแก้ไขทันที เพื่อที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่
 • 9.7 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับการยกเว้นตามมาตรา 24 หรือ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

10. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • 10.1 ลักษณะการเก็บ เราจะทำการเก็บข้อมูลเป็น Soft Copy / Hard Copy
 • 10.2 สถานที่จัดเก็บ Cloud Service ของ AWS (Amazon Web Services Co., Ltd.) (เก็บไว้ใน Computer / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ...)
 • 10.3 ระยะเวลาการจัดเก็บ 10 ปี ตามกฎและนโยบายภายใน บริษัทจะช่วยลดการบันทึกของผู้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครั้งหนึ่งเคยเก็บรวบรวมและการใช้งานสำเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามในกรณีที่บันทึกแล้วจะต้องมีการจัดเก็บไว้ตามนโยบายภายในของบริษัทหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลาหนึ่ง
 • 10.4 เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นวิธีการ (วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy/ Hard Copy) และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน (60วัน) นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ลำดับประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคลระยะเวลาประมวลผล
1ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน (ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร E-Mail)10 ปีนับแต่วันที่เลิกสัญญา
2ข้อมูลการเข้าดู Content ส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น, การเติม GEM ใน My Wallet12 เดือนนับแต่วันที่เลิกสัญญา

11. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • 11.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent) ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • 11.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access) ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมิได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 • 11.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • 11.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure) ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • 11.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing) ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • 11.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability) ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้
 • 11.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) ท่านมีสิทธิในการคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ที่ link รายละเอียดการใช้สิทธิ

  ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

12. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

- การยกเลิกการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารทาง E-mail สามารถกด link ขอยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร (Unsubscribe) (ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร)

13. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่านได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฎใน website นั้น ๆ แยกต่างหากจากของเรา

14. การแก้ไขนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำถามหากมีการเพิ่ม ลบหรือแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีการการแจ้งเตือนในหน้า "การแจ้งเตือน" อย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ อย่างไรก็ตามสำหรับการอัพเดตที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ใช้ เช่น การเก็บ การใช้ประโยชน์หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม บริษัทจะโพสต์แจ้งเตือนล่วงหน้า 30 วัน

15. การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัท

การสร้างบัญชีของท่าน การใช้บริการท่านจะต้องลงทะเบียนชื่อบัญชีและตั้งรหัสผ่าน ให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน (“บัญชีผู้ใช้”) และแก้ไขบัญชีผู้ใช้ให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ กรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบและพบว่าท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชีหรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ซึ่งท่านต้องรับผิดชอบทุกการกระทำภายใต้การใช้บัญชีและรักษารหัสผ่านของท่าน หากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบทันที ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชี หรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น บริษัทฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่าน

จากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของบริษัท ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล แต่ละรายจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชี หากบริษัทพบว่าบุคคลใดทำการสมัคร หรือใช้งานบัญชีผู้ใช้มากกว่า 1 (หนึ่ง) บัญชี บริษัทมีสิทธิโดยชอบในการลบบัญชี หรือเพิกถอนบัญชีผู้ใช้งานของท่านและในกรณีนี้ถือว่าดุลพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

16. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

 • 16.1 ผู้ใช้บริการรับรองว่าตนจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น กฎหมาย หรือสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลใด ๆ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิต่าง ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลไม่ใช้เว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัวหรือในนามของบุคคลอื่น หากท่านกระทำหรือดำเนินการเพื่อประโยชน์ทางการค้าผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบริษัทฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ การซื้อหรือขายสินค้า การชำระเงิน การจัดส่งสินค้าหรือบริการ การรับประกันความเสียหายในสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ของท่านที่เกิดจากการทำการค้าดังกล่าวในนามของตนเองหรือบุคคลอื่น
 • 16.2 ไม่คัดลอกและ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ ภาพประกอบ เพลงประกอบที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใด ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
 • 16.3 ไม่กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ไม่ถอดรหัสโปรแกรมแบบย้อนกลับ, ถอด, แยก หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาของพื้นฐานหรือขั้นตอนวิธีการโครงสร้างของบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
 • 16.4 ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือ กระทำการใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริต และทำให้ตนเองหรือบุคคลที่ 3 ได้ผลประโยชน์จากการ ฉ้อโกง ฉ้อฉล หรือการกระทำใด ๆ โดยมีเจตนาทุจริตนั้น

17. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท

 • 17.1 บริษัท ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านแสดงความคิดเห็นโดยใช้ภาษา ข้อความหรือองค์ประกอบใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีลักษณะลามก อนาจาร หมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่บังคับใช้ รวมถึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในกรณีที่เนื้อหาใดที่ท่านหรือบุคคลใด อัปโหลด โพสต์ หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น รวมถึงแสดงความคิดเห็น แนะนำ หรือวิจารณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและละเมิดสิทธิบุคคลอื่น

  ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการถอดถอน ระงับ หรือยกเลิกผลงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า กรณีที่ท่านกระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในช่องทางของบริษัทฯ รวมถึง กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งว่าข้อความหรือเนื้อหาในการแสดงความคิดเห็นใดมีเนื้อหาหรือองค์ประกอบไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในการรับประกันว่า การใช้บริการบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะตรงตามความต้องการของท่าน จะไม่ถูกรบกวน รวดเร็ว ปลอดภัย หรือ ปราศจากความผิดพลาด ข้อมูลที่ได้จากการใช้บริการทาง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือบริการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน การใช้บริการถือว่าอยู่ในดุลยพินิจของท่านและท่านเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเข้าถึงเนื้อหานั้น ๆ ไม่ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ถือว่าไม่มีการรับประกันใด ๆ จากบริษัท

 • 17.2 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบที่จะจัดหา ดูแล หรือรับผิดชอบการเชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพกับอุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการที่ท่านไม่สามารถดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหา ซึ่งท่านตกลงและรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบของอุปกรณ์หรือข้อมูลสูญหายอันเนื่องมาจากการดาวน์โหลดผลงานหรือเนื้อหานั้น ๆ โดยไม่จำกัดว่าท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อมูลจากบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง อาทิ ข้อมูลติดต่อ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน/ หนังสือเดินทาง อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งท่านตกลงและยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวของท่านแต่เพียงผู้เดียว
 • 17.3 ท่านตกลงและยอมรับว่าการให้บริการบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น บริษัทฯ มีมาตรการการป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานในการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์และป้องกันความเสียหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ อันเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมการดำเนินการของบริษัทฯ ในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล หากท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน บริษัทฯ มีสิทธิดังนี้
  • 17.3.1 หากเป็นการทำผิดเล็กน้อย บริษัทฯ จะทำการตักเตือน โดยอาจเป็นการแสดงสัญลักษณ์ซึ่งผู้ใช้งานท่านอื่นสามารถเห็นได้ เมื่อท่านแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรา
  • 17.3.2 หากท่านยังผิดเล็กน้อยซ้ำอีกในเรื่องดังกล่าวบริษัทฯ สามารถงดให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) เดือน
  • 17.3.3 ในกรณีที่ท่านได้รับการปลดการงดการให้บริการบัญชีของท่านชั่วคราวแล้วท่านยังกระทำผิดเล็กน้อยซ้ำอีก บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • 17.3.4 ในกรณีที่ท่านกระทำผิดระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างรุนแรง บริษัทฯ สามารถเพิกถอนสมาชิกภาพ งดให้บริการ ลบข้อมูล ลบบัญชี หรือกระทำ การใด ๆ ต่อข้อมูลและบัญชีของท่าน เพื่อเป็นการป้องกัน แจ้งเตือน ต่อสาธารณะได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ สามารถมีดุลพินิจในเรื่องดังกล่าวได้

18. การเรียกร้องค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะตรวจสอบ ดูแล จ่ายค่าชดเชย และไม่ทำความเดือดร้อนให้บริษัทฯ ตัวแทนของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น จากการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งเกิดจากการที่ท่านใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ หรือการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ หรือการกระทำใด ๆ ของบัญชีท่าน (เช่น การเพิกเฉยหรือการกระทำความผิด) โดยท่านหรือบุคคลอื่นที่สามารถเข้าใช้บริการหรือเข้าถึงบัญชีในชื่อบัญชีของท่าน การดำเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน การบริการนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทางอินเทอร์เน็ต ที่บริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลนั้น ๆ ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันและแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับรอง ไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้นใด ๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ท่านรับทราบและยินยอมว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหา อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ หรือการใช้เนื้อหา การโฆษณา สินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏหรือผ่านมาจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือแหล่งข้อมูลนั้น

19. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในบริการของบริษัทฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดีโอ การถ่ายทอดสด และอื่น ๆ โดยรวม อีกทั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันล้วนเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัด ว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ที่คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของบริษัทฯ ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ รวมถึงคำบรรยายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา และจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาดังกล่าวที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในเนื้อหานั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้น ๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทำขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากบริษัทฯ และเจ้าของผลงานนั้น ๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

20. การละเมิดลิขสิทธิ์

ท่านรับรองว่าการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่นหรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่าง ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาการแสดงความคิดเห็น อันรวมถึงข้อความบนบริการของเราหรือส่งถึงเรามีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดำเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว

สิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิก ระงับ ลบผลงานหรือบัญชีของท่าน (“ยกเลิกบริการ”) โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบว่าท่านได้ละเมิด หรือมีการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ในกรณีที่มีการยกเลิกบริการดังกล่าว บริษัทฯ อาจเพิกถอนการเข้าถึงบริการของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่คืนเงินค่าบริการ รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบทั้งนโยบายส่วนบุคคล กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในบริการของบริษัทฯ

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและถือว่ามีผลบังคับใช้ทันที ดังนั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้บริการของบริษัทฯ กรณีท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลง ท่านจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการใช้บริการได้

21. ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้โดยท่านหรือที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทฯ ในการเชื่อมต่อกับบริการจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับหรือเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้งาน ระยะเวลาการใช้งาน ประเภทของผลงานภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือโฆษณาเหตุการณ์หรือบริการอื่น ๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน นอกจากนี้ข้อมูลที่ส่งหรือที่ท่านให้แก่บริษัทฯ ที่ประชาชนทั่วไปอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ท่านควรรักษาข้อมูลเป็นอย่างดีเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความสำคัญกับท่าน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบรักษาข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่น ๆ ที่ท่านอาจจะใช้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการควบคุมและรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน

ระบบสนับสนุนและการแบ่งปันผลประโยชน์ ระบบสนับสนุน คือ การที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสามารถให้กำลังใจศิลปิน หรือผู้มีชื่อเสียง ได้โดยตรงจากการรับชมการถ่ายทอดสด หรือเล่นเกมส์ ในรูปแบบของการให้เจ็ม (Gem) โดยที่ที่ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อให้ได้เจ็มมา รวมไปถึงสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมชิงโชคเพื่อให้ได้พ้อยท์

22. การให้ข้อมูลวิธีการชำระเงินของท่านกับ FINFIN Channel

 • 22.1 ท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินตามที่ได้ให้ข้อมูลไว้ และข้อมูลการชำระเงินที่ท่านให้ไว้นั้นมีความถูกต้องและเที่ยงตรง
 • 22.2 ท่านอนุญาตให้ FINFIN Channel เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินที่เป็นความสมัครใจของท่าน
 • 22.3 ท่านอนุญาตให้ FINFIN Channel เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับคุณลักษณะที่ท่านต้องชำระเงินที่ท่านได้เลือกเพื่อลงชื่อเข้าร่วมหรือใช้ในระหว่างที่เงื่อนไขการให้บริการนี้มีผลบังคับ

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงราคาของ Gem และ/หรือบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ หากมีกำหนดเวลาและราคาสำหรับข้อเสนอบริการของท่าน ราคาดังกล่าวมีผลบังคับสำหรับช่วงกำหนดเวลานั้น

เมื่อซื้อ Gem ท่านจะใช้บริการได้อย่างไม่มีกำหนดเวลาจนกว่าบัญชีของท่านจะสิ้นสุดด้วยเหตุผลใดๆ หรือหากบริษัทไม่สามารถให้บริการบัญชีของท่านได้ตามกฎหมาย เช่น หากท่านยกเลิกการให้ความยินยอมที่จะให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เป็นต้น หากบัญชีของท่านไม่เคลื่อนไหวหมายถึงท่านไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน บริษัทมีสิทธิที่จะลบหรือปิดการทำงานบัญชีของท่านและ Gem และเงินในเกมใดๆ ที่อยู่ในบัญชีของท่านจะถูกริบคืนทั้งหมด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือโดยข้อตกลงของข้อเสนอบริการ การซื้อทั้งหมดถือเป็นสิ้นสุดและไม่สามารถคืนเงินได้ ท่านอาจยกเลิกบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ แต่การชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมด Gem และเงินในเกมอื่นใดที่ถูกซื้อทั้งหมดจะไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ และไม่สามารถโอนไปยังบริการอื่นใดของ FINFIN Channel ได้อีก

23. เงื่อนไขอื่นๆ

การที่ท่านเข้าใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการใช้บริการเว็บไซด์ตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ และจะมีผลผูกพันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ในความรับผิดต่อความเสียหายจากการใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในกรณีที่ข้อความหรือส่วนใด ๆ ของเงื่อนไขนี้ไม่สมบูรณ์ ผิดกฎหมายหรือไม่อาจใช้บังคับได้ ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้น ๆ แยกออกจากส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ โดยข้อความหรือส่วนนั้น ๆ จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือการใช้บังคับของส่วนที่เหลือของเงื่อนไขฉบับนี้

24. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

บริษัท บีวี มีเดีย แอดส์ จำกัด 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 8 โซน B ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330เบอร์ติดต่อ: 098-3546651 e-mail ติดต่อ: shop@finfinchannel.com